ZP/PN/SZP/45/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska”.

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

 Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty.

 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór).

 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie: art. 24 ust. 1 ustawy (wzór).

 Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej).

 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług (wzór).

 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (wzór).


05.09.2013r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela13.08.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela05.09.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.08.2013