Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości
Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wynikach naboru na Partnera projektu, realizowanego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).

W konkursie uczestniczył 1 oferent.

Komisja Konkursowa oceniła ofertę, złożoną przez oferenta pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze Partnera projektu oraz Załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze na Partnera projektu.

Oferta została sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w ogłoszeniu o naborze Partnerów oraz odpowiednich załączeniach do ogłoszenia.

Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert, otrzymała 80 punktów w ramach oceny merytorycznej.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru następującego oferenta, który złożył ofertę nr 1 na Partnera projektu:

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

 

WprowadziłAgnieszka Wender15.10.2018
ZaktualizowałAgnieszka Wender15.10.2018
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.15.10.2018