ZP/NO/SZP/39/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia pt: „Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska”.Nr  zamówienia publicznego: ZP/NO/SZP/39/2013.


Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z art. 54 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie (art. 22 ustawy).

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie (art. 24 ustawy).

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz usług.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Wykaz osób.

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia - Podręcznik Campguide.


02.08.2013r - Etap I: Protokół otwarcia wniosków oraz Zawiadomienie o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanej punktacji.


05.08.2013r - Etap II:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty wstępnej

Zakres Zadań Wykonawcy


21.08.2013r. - Etap III:

Wzór umowy- wersja ostateczna.

Formularz oferty dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.


28.08.2013r.

Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela24.07.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela28.08.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.24.07.2013