ZP/PN/SZP/48/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na: "Usługę w zakresie indywidualnego coachingu oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego i prawnego w ramach projektu „SPINqbator ZDolnego Śląska”.


Projekt „SPINqbator ZDolnego Śląska” jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 1a do oferty - Formularz pomocniczy (exel).

Załącznik nr 2 do SIWZ -  Wykaz osób.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego.


10.09.2013r. Zapytanie nr 1 do SIWZ.

10.09.2013r. Zapytanie nr 2 do SIWZ.


17.09.2013r. Informacja o wyniku postępowania.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela04.09.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.09.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.09.2013