ZP/PN/SZP/51/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:
- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk plakatów,
- dostarczeniu gadżetów promocyjnych: teczki konferencyjnej, rozgałęźnika USB 2.0 z czterema wejściami oraz praktycznym uchwytem na wizytówki, długopisów z niebieskim wkładem, lampką LED i gumką ułatwiającą obsługę smartfonów.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Enterprise Europe Network”, który jest realizowany w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013”, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 07 grudnia 2012 roku.
 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy.

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeż. dotyczy).

Załącznik nr 10 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.


07.10.2013r. Informacja o wyniku postępowania.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela23.09.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela07.10.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.09.2013