ZP/PN/SZP/54/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji „Young Enterprise Day” .

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).


13.11.2013r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WprowadziłMałgorzata Pętela05.11.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela13.11.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.05.11.2013