ZP/PN/SZP/55/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia polegającego na sprzedaży na rzecz Zamawiającego energii elektrycznej.


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Ogłoszenie.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 3A do SIWZ - Wzór umowy (część A).

Załącznik nr 1 do umowy A.

Załącznik nr 3B do SIWZ - Wzór umowy (część B).

Załącznik nr 1 do umowy B.

Załącznik nr 2 do umowy (pełnomocnictwo).

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.


28.11.2013r. Zapytania wobec treść SIWZ


05.12.2013r. Informacja o wyniku postępowania

WprowadziłMałgorzata Pętela25.11.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela05.12.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.25.11.2013