ZP/PN/SZP/57/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na promocji oraz kompleksowej organizacji konferencji podsumowującej Projekt: „Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - art. 24 ust.1 ustawy p.z.p.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik do umowy (uwaga: ten załącznik nie stanowi elementu oferty i nie należy go wypełniać na etapie składania ofert).

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - art. 22 ustawy p.z.p.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy.

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór pisemnego zobowiązania "podmiotu trzeciego".

Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupiy kapitałowej.


17.12.2013r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela09.12.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.12.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.09.12.2013