ZP/ZC/SZP/56/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje o wszczętym postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”

Nr  zamówienia publicznego: ZP/ZC/SZP/56/2013.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Niżej wymienione dokumenty adresowane są wyłącznie do Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.


30.12.2013r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela16.12.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela30.12.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.16.12.2013