ZP/PN/SZP/58/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Sprawny Biznes z Dolnego Śląska”.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz usług;

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz osób;

Załącznik nr 4 do SIWZ– Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;

Załącznik  nr 5 do SIWZ - Wzór umowy;

Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom;

Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie w przedmiocie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zakres Zadań Wykonawcy;

Załącznik nr 9 do SIWZ-  Wzór pisemnego zobowiązania „podmiotu trzeciego”;

Załącznik nr 10 do SIWZ – Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 11 do SIWZ – Zasady obliczania wynagrodzenia wykonawcy.


08.01.2014r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela16.12.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela08.01.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.16.12.2013