ZP/PN/SZP/6/2014
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Usługa organizacji spotkania/ konferencji połączonej z indywidualnym doradztwem dla uczestników „Young Enterprise Day” .
Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego -wzór (jeżeli dotyczy).

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.


10.02.2014r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WprowadziłMałgorzata Pętela22.01.2014
ZaktualizowałMałgorzata Pętela10.02.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.22.01.2014