Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza pierwszy otwarty konkurs na wybór Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji projektu nr. POKL 08.02.01-02-013/12-01 pn. „Laboratorium biznesu”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2014r.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera ponadnarodowego

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – Formularz oferty Partnera ponadnarodowego

Załącznik nr 3 – Oświadczenie instytucjonalne podmiotu zagranicznego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie finansowe podmiotu zagranicznego

Załącznik nr 5 – Deklaracja współpracy w trakcie realizacji projektu

 

Invitation for an open call for international Partner

Attachment no 1 – Regulations

Attachment no 2 – Form for International Partners

Attachment no 3 – Statement of not being a public finance sector unit

Attachment no 4 – Financial statement

Attachment no 5 – Declaration of a cooperation in implemetation process

31.01.2014


Informacja w sprawie wyników wyboru Oferty współpracy na Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.), ogłasza wyniki otwartego naboru na Partnera ponadnarodowego w projekcie pn. „Laboratorium biznesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły w terminie 2 oferty z Niemiec: 
1. Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V. 
2. isw Institute for Structural Policy and Economic Development

Po rozpatrzeniu obu ofert współpracy komisja dokonująca wyboru oferty postanowiła rekomendować do dalszej współpracy ofertę: Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.

Information about the results of an Open Call for transnational partner to implement tasks within the framework of the project with transnational component

The Lower Silesian Development Agency on the basis of: Art. 28a clause 4 The Act of 6 December 2006 on the principles of development policy (Dz. U. [Journal of Laws] of 2009, No 84 item 712, as amended) announces results of the open call for a international Partner in order to carry out a project with a transnational component entitled "Business laboratory" implemented within the framework of the type of project: ‘Regional Human Resources for the economy', Priority VIII, Sub-measure 8.2.1 Support for cooperation of scientific environment and enterprises of Human Capital Operational Program 2007-2013.

In reference to the open call, two offers were received from Germany: 
1. Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V. 
2. isw Institute for Structural Policy and Economic Development

After examining the offers the committee decided to recommend offer to the further cooperation: Association for promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO) e.V.

26.02.2014


 

WprowadziłAgata Rynkiewicz31.01.2014
ZaktualizowałAgata Rynkiewicz26.02.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.31.01.2014