ZP/PN/SZP/10/2014
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na  usługę publikacji  ogłoszeń  w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu  „Enterprise Europe Network” na rok 2014. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych w podziale na następujące zadania:
- Cześć I - Świadczenie usługi publikacji  ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2014;
- Część II - Świadczenie usługi publikacji  ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu  „Enterprise Europe Network” na rok 2014.
Projekt pn. „Enterprise Europe Network” jest realizowany w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013”, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP);

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy;

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców;

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówien publicznych;

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie "Podmiotu trzeciego" (fakultatywne);

Załącznik nr 7/ I do SIWZ - Wzór umowy- część I;

Załącznik nr 7/ II do SIWZ - Wzór umowy- część II.


11.03.2013r. Zapytania nr 1 do SIWZ.


19.03.2014r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela06.03.2014
ZaktualizowałMałgorzata Pętela26.03.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.06.03.2014