ZP/PN/SZP/16/2014
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę organizacji: „Symulacji biznesowych” w ramach projektu: „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
 Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu (BZP).

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz osób.

 Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.

 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.

 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

 Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego (wzór).

 Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.


17.09.2014r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela20.08.2014
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.09.2014
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.20.08.2014