Archiwum zamówień
Drukuj

ZP/PN/SZP/1/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi Eksperta wspierającego zespół realizujący projekt: „Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”, realizowany przez DARR S.A.
Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi eksperta wspierającego zespół realizujący projekt: „Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T- Park”:
- część I – Ekspert ds. transferu technologii;
- część II – Ekspert ds. analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/2/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: „Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP  „Sztuka wystąpień Publicznych. Budowanie wizerunku. Relacje z mediami.”, „Debiut na rynku Newconnect”,  „Współpraca przedsiębiorcy z funduszem Venture Capital”. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/6/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu pn: Usługa publikacji komunikatów prasowych w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 na potrzeby Projektu pn. Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/7/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: "Usługa polegająca na:
 - przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: zaprojektowanie i druk segregatorów oraz teczek promocyjnych, zakup i dostarczenie długopisów;
 -   przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu,
 - dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: teczki skórzanej i etui na wizytówki firmy CrisMa (lub równoważnej)".

 Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP” na podstawie umowy Nr UDA-POIG.03.03.00-00-866/08-00, działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/8/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Usługa publikacji ogłoszeń i artykułów prasowych w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego
 w ramach projektu pn. „Biznesklasa bez barier”.
 Projekt pn. „Biznesklasa bez barier” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
 podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/9/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1. Szkolenia dla kobiet w zakresie zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R;
2. Szkolenia dla kobiet w zakresie finansowych aspektów prowadzenia działań innowacyjnych;
3. Szkolenia dla kobiet w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania. 

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/10/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2012”.

- Cześć I - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2012;
- Część II - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2012.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności Zamawiającego.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/12/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: Usługa polegająca opracowaniu i druku materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu:
 „Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska”  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/19/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. „Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 1. Szkolenia dla kobiet w zakresie zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R;
 2. Szkolenia dla kobiet w zakresie finansowych aspektów prowadzenia działań innowacyjnych;
 3. Szkolenia dla kobiet w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/23/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: "Usługa całorocznego utrzymania czystości terenu zewnętrznego obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju".

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/26/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju informuje o wszczęciu postępowania, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia pn: „Szkolenie z zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R".
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.).

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/27/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), z jednoczesnym zastosowaniem art. 5 ust. 1 (w zakresie zwolnienia z zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy) i w związku z art. 2a (przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/28/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie Usługi kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu „Biznesklasa bez barier”.
 Projekt „Biznesklasa bez barier”  jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/42/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów grupowych oraz coachingu indywidualnego w ramach Projektu pn. „Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012

ZP/PN/SZP/45/2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela23.07.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012