Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów.

Ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących dziedzinach:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
  • Mobilność przestrzenna,
  • Żywność wysokiej jakości,
  • Surowce naturalne i wtórne,
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
  • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska".

bonnainnowacjeekspert

Pełna treść OGŁOSZENIA jest dostępna tutaj >>>

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (wersja z dnia 22 listopada 2017 roku)

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" -  O Ś W I A D C Z E N I E

Załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik nr 4 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
z dopiskiem na kopercie:

>>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje" w dziedzinie/dziedzinach......... << w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 1 lipca 2018 roku.

Dodatkowych informacji udziela Marek Stankiewicz pod numerem telefonu: 74 64 80 446,  e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

WprowadziłAgnieszka Wender07.06.2018
ZaktualizowałAgnieszka Wender07.06.2018
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.07.06.2018