Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Ogłoszenie o sprzedaży udziałów
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul.Szczawieńska 2 (58-310), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043944,

Zaprasza do składania ofert na nabycie udziałów w spółce RSF Studio sp z o.o z siedzibą we Wrocławiu (50-227) ul.Kleczkowska  50, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000497874, z kapitałem zakładowym w kwocie 1.785.000,00 zł opłaconym w całości. Adres internetowy spółki: www.rsfstudio.pl

Oferta obejmuje sprzedaż 16 tysięcy udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział, łącznej wartości  nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), co stanowi 44,82 % kapitału zakładowego spółki i daje 44,82 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Oczekiwana cena minimalna za wszystkie zbywane udziały wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł), co oznacza co najmniej 18,75 zł (osiemnaście i 75/100 zł) za każdy udział.

Pisemne oferty zakupu wyłącznie wszystkich udziałów, zawierające proponowaną cenę za każdy udział i cenę łączną należy przysyłać do dnia 15 lipca 2019 r. godz.15.00, w kopercie z dopiskiem „RSF Studio – oferta nabycia udziałów”  na adres:


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul.Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

 

O wyborze oferty decydować będzie wyłącznie zaproponowana cena za zbywane udziały.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

WprowadziłAgnieszka Wender04.07.2019
ZaktualizowałAgnieszka Wender04.07.2019
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.07.2019