Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Ogłoszenie o sprzedaży akcji
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul.Szczawieńska 2 (58-310), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043944,

Zaprasza do składania ofert na nabycie 320 niżej wymienionych, imiennych, uprzywilejowanych akcji Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (akcji własnych):

  1. 50 akcji serii A od numeru 0451 do numeru 0500,
  2. 50 akcji serii A od numeru 0851 do numeru 0900
  3. 10 akcji serii A od numeru 0985 do numeru 0994
  4. 10 akcji serii B od numeru 00113 do numeru 00122
  5. 200 akcji serii F od numeru 001001 do numeru 001200

Wartość nominalna każdej z akcji wynosi 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Akcje serii A wymienione w pkt. 1, 2 i 3 uprzywilejowane są w ten sposób, że każdej akcji tej serii przysługują trzy głosy. Akcje serii B i serii F wymienione w pkt. 4, i 5 uprzywilejowane są w ten sposób, że każdej akcji tej serii przysługują dwa głosy.

Wszystkie akcje wymienione powyżej stanowią łącznie 3,269% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,074 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Oczekiwana cena minimalna wynosi 2.100,00 zł (dwa tysiące sto i 00/100 zł) za każdą akcję, co oznacza kwotę 672.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa  tysiące i 00/100 zł) za wszystkie zbywane akcje.

Pisemne oferty zakupu wszystkich bądź części  oferowanych akcji należy przysyłać do dnia 20 sierpnia 2019 r. godz.15.00, w kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia akcji DARR S.A”  na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul.Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

Oferta zakupu powinna zawierać:

  1. Wskazanie akcji, których  dotyczy oferta oraz ich liczby,
  2. Proponowaną cenę za jedną akcję i łączną cenę za wszystkie akcje wskazane do zakupu,
  3. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę za akcje,
  4. Wyciąg z KRS/CEiDG

O wyborze oferty decydować będzie wyłącznie zaproponowana cena za zbywane akcje.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

WprowadziłAgnieszka Wender18.07.2019
ZaktualizowałAgnieszka Wender18.07.2019
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.18.07.2019