Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) zawiadamia o wynikach naboru na Partnera projektu do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pilotażowego w ramach inicjatywy „Catching - Up Regions" („Lagging Regions") pn.: „Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu", wdrażanego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nabór był prowadzony na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz. U. 2014 poz. 1146).

W naborze uczestniczył 1 Oferent.

Komisja Konkursowa oceniła ofertę, złożoną przez Oferenta pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze Partnera projektu oraz Załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze na Partnera projektu.

Oferta została sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w ogłoszeniu o naborze Partnerów oraz odpowiednich załączeniach do ogłoszenia.

Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert, otrzymała 99,00 punktów w ramach oceny merytorycznej.

DARR S.A. dokonał wyboru następującego Oferenta, który złożył ofertę nr 1 na Partnera projektu:

Województwo dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
(Lider konsorcjum)

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
(Członek Konsorcjum)

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
(Członek Konsorcjum)

Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu
Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
(Członek Konsorcjum)

Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera

Informacja o naborze: 

https://www.bip.darr.pl/187/ogloszenie-otwartego-naboru-na-partnera-projektu-realizowanego-w-trybie-pozakonkursowym

 

WprowadziłAgnieszka Wender24.11.2020
ZaktualizowałAgnieszka Wender24.11.2020
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.24.11.2020