Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Cel konkursu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs w celu wyłonienia Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt dot. dofinansowania usług rozwojowych dla podmiotów sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wpisujący się w Działanie 2.21. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, objęty konkursem nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa) organizowanym przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego (IOK).

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
 1. przedsiębiorcy,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.);
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).
 1. Podmioty, które będą ubiegać się o udział w konkursie muszą spełniać każdy z niżej wymienionych warunków:
 1. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca lub partner nie więcej niż dwa razy we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa), pod warunkiem, że złożone przez podmiot wnioski będą dotyczyły dwóch różnych sektorów. Oznacza to, że podmiot biorący udział w niniejszym konkursie może być partnerem lub wnioskodawcą tylko w jednym projekcie innym, niż projekt składany wspólnie z DARR S. A. i projekt ten nie może dot. sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Uwaga! Podmiot posiadający aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów w ramach PO WER zawartą/e z PARP może wystąpić jako Wnioskodawca lub partner we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach rundy konkursowej pod warunkiem, że zrealizował co najmniej 30% pierwotnej wartości każdej umowy, o której mowa w kryterium.

Kryterium dotyczy podmiotów, które w dniu planowanego złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej (runda naboru trwa od 09.09.2021 do 14.09.2021) mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia danej rundy konkursowej.

 1. Podmiot zapoznał się z warunkami konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa) ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego i zobowiązuje się stosować jego zapisy.

 

 1. Podmiot ubiegający się o funkcje partnera udokumentuje posiadanie niezbędnego doświadczenia - podmiot w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:
 • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • wsparcie skierowane zostało do minimum 160 przedsiębiorców lub ich pracowników.
 1. Partnerem nie może być podmiot, który jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania:
 1. na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o PARP,
 2. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358),
 4. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
 5. na podstawie art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Termin realizacji naboru: 17 sierpnia 2021 r. – 08 września 2021 r. (do godz. 9.00).

Dokumentacja dotycząca naboru:

Osoba wyznaczone do kontaktów roboczych:

Mariola Stanisławczyk, tel. 665 119 123, mariola.stanislawczyk@darr.pl

 

 

WprowadziłAgnieszka Wender17.08.2021
ZaktualizowałAgnieszka Wender17.08.2021
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.17.08.2021