ZP/CPR/1/2021
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/1/2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r.”

 

Termin składania ofert: 09.09.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2021r. godz. 12:00

 

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – Wykaz osób

Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zał. nr 5 - Wzór umowy

Zał. Nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zał. Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 8 – Zakres Zadań Wykonawcy

Zał. Nr 9 -  Wzór pisemnego zobowiązania „podmiotu trzeciego”


Protokół z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

 

WprowadziłAgnieszka Wender30.08.2021
ZaktualizowałAgnieszka Wender17.09.2021
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.30.08.2021