ZP/CPR/1/2022
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu
 „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/1/2022

postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.”

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206)  w terminie do dnia 08.03.2022r. do godz. 11:00 lub przesyłać na  adres Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój – wiążącym  jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.

Oferty można składać również w drodze elektronicznej na adres mailowy darr@darr.pl: 

  • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także
  • w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Oryginał zeskanowanych dokumentów winien wpłynąć do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni od daty przesłania skanów na adres poczty elektronicznej pod rygorem odrzucenia oferty w sytuacji niedotrzymania przedmiotowego terminu.

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności od tego, która z powyższych dat dostarczenia jest wcześniejsza.

 

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – Wykaz osób

Zał. nr 4 – Oświadczenie o braku wykluczenia

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. nr 6 – Oświadczenie podwykonawcy

Zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 8 – Zakres zadań

Zał. nr 9 – Podmiot trzeci

________________________________________________________________

Modyfikacja

do Zapytania ofertowego na usługę realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia: ZP/CPR/1/2022

  1. Do zapytania ofertowego na realizację szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Dobry Biznes” , Zamawiający wprowadza modyfikację polegająca na dodaniu oświadczenia dot. braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zapytania.

 

Zał. nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań

Modyfikacja

Składanie ofert zostało przedłużone do dnia 11.03.2022r. do godz. 11:00

________________________________________________________________

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

WprowadziłAgnieszka Wender28.02.2022
ZaktualizowałAgnieszka Wender14.03.2022
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.28.02.2022