ZP/T-Park/2/2022
Drukuj

Zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Numer postępowania: ZP/T-Park/2/2022

z dnia 14 marca 2022 roku

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w:

 • „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.”
 • INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 euro, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

którego przedmiotem jest

usługa polegająca na modyfikacji, administrowaniu i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Bon na Innowacje 2022-2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa modyfikacja, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” dostępna pod adresem internetowym www.dolnoslaskibon.pl

Planowany okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2023 roku.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno- Zdrój

tel.: 74 64 80 400

fax.:74 64 80 451

e-mail: darr@darr.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.darr.pl

godziny pracy: poniedziałek- piątek godz.: 08:00-15:30.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 • strona internetowa Zamawiającego: darr.pl oraz www.bip.darr.pl;
 • strona internetowa Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”: dolnoslaskibon.pl
 • wysyłka bezpośrednia do 3 potencjalnych oferentów

3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z informacją o możliwości składania ofert częściowych:

3.1. Przez usługi modyfikacji witryny internetowej rozumie się:

 • Zachowanie obecnej struktury witryny tj. zakładek: STRONA GŁÓWNA, PROJEKT, DOKUMENTY DO POBRANIA, AKTUALNOŚCI, POMOC, KONTAKT) z jednoczesnym nadaniem im nowoczesnej i bardziej przyjaznej użytkownikom formy;
 • Uruchomienie jako osobnej zakładki "WYŚLIJ FORMULARZ", która obecnie jest w ramach O PROJEKCIE (http://dolnoslaskibon.pl/wyslij-formularz/) z możliwością wysłania formularza zgłoszeniowego w formacie pdf na adres e-mail:bon@darr.pl;
 • Zmianę treści i logotypów na związane z Projektem w stopce witryny;
 • Zmianę grafiki w górnym slajderze witryny na grafikę kojarzącą się z Inteligentnymi Specjalizacjami Dolnego Śląska (Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; „Zielony ład"; „Przemysł 4.0";„Życie wspomagane technologią");
 • Zmianę treści i załączników na podstawie dostarczonych przez nas informacji;
 • Zapewnienie wymaganej dostępności dla osób niewiedzących, niesłyszących, itp.;
 • Zarchiwizowanie obecnej wersji witryny;
 • podlinkowanie witryny do strony internetowej umwd.dolnyslask.pl pod banerem „Dolnośląski Bon”.

3.2. Przez usługi administrowania i utrzymania witryny internetowej rozumie się opracowanie zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb Zamawiającego narzędzia zarządzania treścią panelu administracyjnego oraz utrzymanie witryny na serwerze Wykonawcy.

Przykładowe elementy zawarte w panelu administracyjnym:

 • edycja strony głównej i podstron
 • edycja treści informacyjnych
 • edycja aktualności
 • zarządzanie modułem galerii zdjęć
 • zarządzanie modułem „ankieta”
 • edycja „pobierania plików”
 • edycja działu „kontakt”
 • statystyki oglądalności serwisu – osadzenie kodów Google Analytics na wszystkich podstronach serwisu. Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie kody.
 • panel administracyjny będzie umożliwiał bezkolizyjną pracę (jednoczesną edycję i zapis zmian) w systemie z kilku stacji roboczych/ kont administratora (do 2 stanowisk). Bezkolizyjna praca w systemie dotyczy wyłącznie sytuacji edytowania różnych elementów serwisu za pośrednictwem poszczególnych stacji roboczych. W przypadku zalogowania w panelu więcej niż jednego administratora – będzie pojawiała się odpowiednia informacja.

3.3.  Wynagrodzenie i sposób rozliczeń:

 • zaprojektowania i uruchomienia modyfikacji internetowej – faktura za wykonanie usługi
 • administrowanie i utrzymanie strony internetowej – comiesięcznie wystawiana faktura za wykonanie usługi

4.Termin wykonania zamówienia:

4.1.  Wymagany termin realizacji zamówienia:

 • zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej od daty zawarcia umowy najpóźniej do 15.04.2022 roku.
 • administrowanie i utrzymanie strony internetowej od daty zawarcia umowy do 31.05.2023 roku.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują faksem, drogą elektroniczną, potwierdzając pismem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

6.2. Zamawiający zezwala na komunikowanie się pocztą tradycyjną, faksem lub drogą elektroniczną w przypadku następujących czynności:

- złożenie oferty;

- zmiana oferty;

- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej oferty;

6.3. Zamawiający, jeżeli otrzyma od Oferenta prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem lub pocztą elektroniczną.

6.4. Oferent, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej.

6.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub nr faxu, podany przez Oferenta, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazał niniejsze zapytanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania a treścią udzielonych ewentualnie udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6.7. Do porozumiewania się z Oferentami  w sprawie niniejszego zamówienia upoważnione są następujące osoby:

Agnieszka Wender, Tel. 074 648 04 37, Fax: 074 648 04 51 , E-mail: agnieszka.wender@darr.pl

6.8. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania  otrzymały informację.

7. Okres związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

8. Opis sposobu przygotowywania ofert.

8.1.  Sposób składania ofert:

 1. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub wydrukowana na komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną /e na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – reprezentowania Oferenta na zewnątrz. W przypadku gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Oferenta inną niż osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa mogą podlegać uzupełnieniu na warunkach i w terminie określonych w wezwaniu.
 3. W tytule wiadomości należy napisać: „OFERTA na usługę modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”;
 4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
 5. Oferta musi zawierać:
 • Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
 • Stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszym zapytaniu;

 9. Miejsce oraz termin składania ofert i ich rozpatrzenie

9.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2022 roku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: agnieszka.wender@darr.pl

9.2 Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2022 roku

 10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1 Cena oferty w formularzu oferty zał. Nr 1 do niniejszego zapytania musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty łącznie związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).

10.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

10.3.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a oferentem będą prowadzone w PLN.

Uwaga: W cenach ofertowych należy uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu składania ofert (według obowiązujących przepisów prawa podatkowego na dzień składania ofert).

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

11.1. Nie będą poprawiane dane oferty powodujące istotne zmiany jej treści a w  szczególności dotyczące danych terminu wykonania i ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium cena w zł (WC).

Zamawiający uzna ofertę jako najkorzystniejszą – jeżeli uzyskała całkowitą największą ilość punktów w ramach  kryterium „cena”.

 

Najniższa cena wśród badanych ofert

---------------------------------------------------- x 100= ilość pkt przyznanych ofercie

Cena badanej oferty

 

11.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wykonawcę który złożył ofertę najkorzystniejszą. Pozostali Oferenci otrzymają informację o wyniku postępowania na wniosek.

12. Zmiana / wycofanie / nieterminowe dostarczenie oferty:

12.1.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

12.2.  O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy powiadomić Zamawiającego drogą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.wender@darr.pl przed upływem terminu składania ofert.

12.3.  Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”.

12.4.  Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y jak w pkt 7.1 „d”.

12.5. Oferta zmieniona będzie podlegać ocenie.

12.6. Oferta wycofana nie będzie podlegać ocenie.

12.7.  Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający nie będą brane pod uwagę.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione

13.1. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że unieważni postępowanie.

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Oferentem odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający wyklucza rozliczenia w walutach obcych.

15. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Załączniki:

Zał. Nr1 –  Formularz oferty

_______________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozstrzygnęła w dniu 23 marca br. postępowanie w zakresie zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023".

Z wynikiem postępowania można zapoznać się tutaj

 

 

WprowadziłAgnieszka Wender14.03.2022
ZaktualizowałAgnieszka Wender24.03.2022
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.14.03.2022