ZP/CPR/2/2022
Drukuj

Usługa cateringu  (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/2/2022

postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój

tel: +48 74 64 80 400, e-mail: darr@darr.pl

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

  • siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń);
  • strona internetowa Zamawiającego: www.bip.darr.pl;
  • strona internetowa Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu cateringu (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes”

Projekt „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 1.2 Esparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min 155 osób w wieku 18-29 z woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r., zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i mających do tego predyspozycje. Cel będzie osiągnięty poprzez udzielenie dotacji na utworzenie własnej działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz realizację szkoleń, umożliwiających uzyskanie kompetencji przedsiębiorczych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (przerwy kawowe + obiad) dla maksymalnie 158 Uczestników szkoleń w ramach projektu „Dobry Biznes”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji zamówienia:  od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2022r.

Przedmiot oraz zakres i sposób realizacji zamówienia zawierają dokumenty dot. zamówienia, w tym „Wzór umowy”.

Do porozumiewania się z Wykonawcami  w sprawie niniejszego zamówienia upoważnione są następujące osoby:

Jowita Banaś

tel. 74 648 04 14,

e-mail – jowita.banas@darr.pl 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206)  w terminie do dnia 22.03.2022. do godz. 12:00 lub przesyłać na  adres Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój – wiążącym  jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.

Oferty można składać również w drodze elektronicznej na adres mailowy darr@darr.pl:

  • w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także
  • w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Oryginał zeskanowanych dokumentów winien wpłynąć do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni od daty przesłania skanów na adres poczty elektronicznej pod rygorem odrzucenia oferty w sytuacji niedotrzymania przedmiotowego terminu.

Jeżeli doręczenie miało miejsce w więcej niż w jednej z form przewidzianych powyżej, skuteczność ustalana jest w zależności od tego, która z powyższych dat dostarczenia jest wcześniejsza.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 Formularz oferty

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie o braku wykluczenia

zał. nr 4 Umowa

zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

WprowadziłAgnieszka Wender14.03.2022
ZaktualizowałAgnieszka Wender14.03.2022
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.14.03.2022