ZP/CPR/3/2022
Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa cateringu  (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20

Nr  zamówienia publicznego: ZP/CPR/3/2022

postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój

tel: +48 74 64 80 400, e-mail: darr@darr.pl

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przygotowaniu cateringu (przerwy kawowe + obiad) dla  maksymalnie 158 Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dobry Biznes”

Projekt „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 1.2 Esparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min 155 osób w wieku 18-29 z woj. dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r., zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i mających do tego predyspozycje. Cel będzie osiągnięty poprzez udzielenie dotacji na utworzenie własnej działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego oraz realizację szkoleń, umożliwiających uzyskanie kompetencji przedsiębiorczych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (przerwy kawowe + obiad) dla maksymalnie 158 Uczestników szkoleń w ramach projektu „Dobry Biznes”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji zamówienia:  od daty zawarcia umowy do dnia 31.05.2022r.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówieniu_catering

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 Formularz oferty

zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie o braku wykluczenia

zał. nr 4 Umowa_catering

zał. nr 5 oświadczenie o braku powiązań

____________________________________________________

Protokół z otwarcia ofert

____________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty

WprowadziłAgnieszka Wender29.03.2022
ZaktualizowałAgnieszka Wender07.04.2022
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.29.03.2022