Przedmiot działalności Statut DARR S.A. Struktura organizacyjna Organy spółki Struktura własnościowa spółki Sprawozdania finansowe Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP Zamówienia publiczne Ogłoszenia Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym Ogłoszenie o sprzedaży akcji Ogłoszenie o sprzedaży udziałów Drugi konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oferta pracy - Konsultant ds. Innowacji i Technologii Zaproszenie firm do współpracy przy realizacji praktyk zawodowych w sektorze handlu i reklamy Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Sprawny biznes z Dolnego Śląska”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 6.2. PO KL Konkurs na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu" Oferta pracy - Główny/a Ksiegowy/a Nabór do KOW Zaproszenie do składania oferty na członków Komisji Oceny Wniosków Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w celu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków Oferta pracy - Pracownik techniczny (konserwator) Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wstrzymany nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Wznowienie naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej Trzeci nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Oferta pracy-Referent w Zespole Finansów i Księgowości Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu. Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Referent w Zespole Finansów i Księgowości Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Konkurs na wybór na Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

 

na Partnerów DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w wybrane zostały dwa podmioty:


1.     Petra Consulting Sylwia Petryna, ul. Saperów 7, 58-310 Szczawno-Zdrój,
2.     Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57 – 402 Nowa Ruda.

 

W ramach konkursu wpłynęły 3 oferty, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową i otrzymały w trakcie oceny następującą liczbę punktów (średnia z ocen):
1.     Petra Consulting Sylwia Petryna, ul. Saperów 7, 58-310 Szczawno-Zdrój:  83,73 pkt.
2.     Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, 57 – 402 Nowa Ruda:  68,67 pkt.
3.     PHIN Consulting Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź:  67,67 pkt.

 


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ogłasza pierwszy otwarty konkurs
na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR SA) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U.  z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza pierwszy otwarty konkurs na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu), a Partnerami projektu, wybranymi w drodze konkursu.

 

Warunki konkursu określa Regulamin Konkursu:

1. Regulamin otwartego konkursu na wybór Partnera

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami

 

Oferty sporządzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs nr 1/2012/8.1.1 na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

 

DARR S.A. nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert. Termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej – 27 czerwca 2012r. Komisja oceniać będzie oferty złożone do dnia 26 czerwca 2012r. do godziny 16.00. Oferty nadesłane po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku nie dokonania wyboru Partnerów podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr telefonu 074 648 04 28.

(05.06.2012)

WprowadziłAgata Rynkiewicz05.06.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela29.06.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.05.06.2012