ZP/PN/SZP/63/2012
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wzór);

Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór);

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych);

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie (art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych);

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela23.07.2012
ZaktualizowałMałgorzata Pętela07.08.2012
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.07.2012