ZP/PN/SZP/2/2013
Drukuj

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na  usługę publikacji  ogłoszeń  w prasie obejmującej województwa: dolnośląskie i/lub lubuskie i/lub śląskie i/lub opolskie i/lub pomorskie i/lub kujawsko – pomorskie i/lub wielkopolskie i/lub mazowieckie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


21.01.2013r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela04.01.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela21.01.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.04.01.2013