ZP/PN/SZP/5/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej województwo dolnośląskie. Tytuł zamówienia: przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń/komunikatów nt. rekrutacji dot. projektu SPINqbator ZDolnego Śląska”. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwo: dolnośląskie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 


23.02.2013r. Modyfikacja nr 1 SIWZ.

Wzór umowy z uwzględnieniem modyfikacji.


06.02.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela21.01.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela06.02.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.21.01.2013