ZP/PN/SZP/3/2013
Drukuj

Przetarg nieograniczony na „Emisję ogłoszeń dot. projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwa:  lubuskie i/lub opolskie  i/lub kujawsko – pomorskie. Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/3/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty;

Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy;

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania;

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.


31.01.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WprowadziłMałgorzata Pętela22.01.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela31.01.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.22.01.2013