ZP/PN/SZP/4/2013
Drukuj

Usługa polegająca opracowaniu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów promocyjnych oraz druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Laboratorium biznesu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/4/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług.

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.


06.02.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WprowadziłMałgorzata Pętela22.01.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela06.02.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.22.01.2013