ZP/PN/SZP/7/2013
Drukuj

Usługa publikacji ogłoszeń  w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu  „Enterprise Europe Network” na rok 2013”.

Cześć I - Świadczenie usługi publikacji  ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” na rok 2013;
Część II - Świadczenie usługi publikacji  ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu  „Enterprise Europe Network” na rok 2013.
Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 A do SIWZ - Wzór umowy dla części I.

Załącznik nr 2 B do SIWZ - Wzór umowy dla części II.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.


04.02.2013r. Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią (modyfikacja SIWZ).

SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji.

Formularz ofertowy z uwzględnieniem modyfikacji.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


14.02.2013r. Ogłoszenie o wynikach postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela29.01.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela14.02.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.29.01.2013