ZP/PN/SZP/9/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi administrowania infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego T- Park w Szczawnie Zdroju.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz osób.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wyklucznenia wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 25 ust 2 lit. d ustawy PZP.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.


06.03.2013r. Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


12.03.2013r. Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela28.02.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela12.03.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.28.02.2013