ZP/PN/SZP/11/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w ramach Projektu SPINqbator ZDolnego Śląska.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty (wzór).

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz osób (wzór).

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług (wzór).

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia (wzór).

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wzór).

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór).

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.


11.03.2013r. Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią.


25.03.2013r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WprowadziłMałgorzata Pętela08.03.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela05.04.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.08.03.2013