ZP/PN/SZP/10/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia w przedmiocie opracowania koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 9 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie pn. „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (wzór).

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz osób (wzór).

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług (wzór).

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (wzór).

Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej (wzór).

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które WYkonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.


18.03.2013r. Zapytania nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią.
 


29.03.2013r. Zawiadomienie o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela13.03.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela05.04.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.13.03.2013