ZP/PN/SZP/12/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „SPINqbator ZDolnego Śląska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (wzór).

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór).

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej).


12.04.2013r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela05.04.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela25.04.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.05.04.2013