ZP/PN/SZP/16/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty.

Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowa Kalkulacja Ceny Ofertowej.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy ramowej.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja w zakresie art.: 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.


23.04.2013r. Zapytania dotyczące treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Uwaga: zmodyfikowany Formularz pomocniczy - Załącznik nr 1a do SIWZ.


17.05.2013r. Informacja o wyniku postępowania.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela18.04.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.05.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.18.04.2013