ZP/PN/SZP/20/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji „Obozów innowacji” w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i zgodnie postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.

Załącznik nr 1a do SIWZ - Pomocniczy Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 6 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.


17.05.2013r. Informacja o wyniku postępowania.

WprowadziłMałgorzata Pętela25.04.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela17.05.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.25.04.2013