ZP/PN/SZP/24/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej w przedmiocie świadczenia usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”.
 

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.

Załącznik nr 1a do SIWZ - Pomocniczy Formularz Oferty (Szczegółowa Kalkulacja Ceny).

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy ramowej.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.


22.05.2013r. Informacja o unieważnieniu postępowania.
 

WprowadziłMałgorzata Pętela14.05.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela22.05.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.14.05.2013