ZP/PN/SZP/29/2013
Drukuj

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. „Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą” z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.


31.05.2013r. Informacja o wyniku postępowania (unieważnienie).

WprowadziłMałgorzata Pętela23.05.2013
ZaktualizowałMałgorzata Pętela31.05.2013
Odpowiedzialny za treśćPrezes Zarządu DARR S.A.23.05.2013