Szczawno-Zdrój: Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2014. Nr zamówienia publicznego:ZP/PN/SZP/10/2014
Numer ogłoszenia: 74594 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2014. Nr zamówienia publicznego:ZP/PN/SZP/10/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania edytorskiego, przygotowania do druku i zamieszczenia w dzienniku około 27 ogłoszeń prasowych, w tym: -15 ogłoszeń w wydaniu regionalnym obejmującym zasięg województwa dolnośląskiego o średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 6.500 (sześć tysięcy pięćset) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń regionalnych - część I zamówienia (przy czym poprzez pojęcie średniego nakładu należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni kwartał 2013 r. wyniósł co najmniej 6.500 egzemplarzy /sześć tysięcy pięćset/ według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w treści formularza oferty); -12 ogłoszeń w wydaniu ogólnopolskim obejmującym zasięg całego województwa dolnośląskiego o średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń ogólnopolskich;- część II zamówienia (przy czym poprzez pojęcie średniego nakładu należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni kwartał 2013 r. wyniósł co najmniej 70.000 egzemplarzy /siedemdziesiąt tysięcy/ według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w treści formularza oferty); a)Zamawiający każdorazowo określi wielkość ogłoszeń (ilość modułów). b)Zamawiający przewiduje zamieszczanie ogłoszeń w sposób sukcesywny według potrzeb. Odbiorcami ogłoszeń będą przedsiębiorcy. c)Zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w dziennikach, w których przeważają treści o charakterze sensacji i skandalu. d)Zamawiający wymaga aby teksty ogłoszeń były zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których materiały o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia Zamawiającego. Niedopuszczalne dla publikacji ogłoszeń strony z nekrologami, repertuarami, komunikatami, informacjami o przetargach, strony miejskie (dodatki miejskie w dziennikach ogólnopolskich), strony motoryzacyjne, sportowe i kulturalne. Zamawiający wymaga aby publikacja była zamieszczana bez stosowania niestandardowych formatów. e)Ogłoszenia mają być opublikowane w pełnym kolorze. f)Publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie każdorazowego pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego tekst i wymiary ogłoszenia oraz komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia etc.), niezbędne do jego przygotowania. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia odpowiada Zamawiający. Za przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy oraz publikację na zasadach określonych w SIWZ i załącznikach odpowiada Wykonawca. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia najpóźniej na 3 dni robocze do godz. 12.00 przed planowaną datą publikacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt w sposób bezzwłoczny, najpóźniej na 2 dni robocze przed publikacją ogłoszenia do godz. 14.00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń zgodnej z wytycznymi Zamawiającego. Forma graficzna ogłoszenia będzie każdorazowo konsultowana z upoważnioną osobą Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną gotowego do druku ogłoszenia uwzględniających przekazaną zawartość merytoryczną. Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty komunikatu. g)Dziennik, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia powinien ukazywać się w postaci drukowanej, regularnie przez okres co najmniej jednego roku licząc od dnia upublicznienia informacji o przedmiotowym postępowaniu przetargowym, co najmniej pięć razy w tygodniu. h)Przewidywana wielkość ogłoszenia średnio pomiędzy 130 cm2 i 180 cm2, kwadrat typu np. 3 x 3 moduły lub prostokąt typu np. 2 x 3 moduły. i)Wielkość ogłoszenia opisana w pkt h) jest wielkością szacunkową. Powierzchnia ogłoszenia może ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego przy założeniu ceny ofertowej za 1 cm2 zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedkłada wraz z ofertą przetargową pisemne zobowiązanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a)skrócenia terminu realizacji umowy, b)wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy, c)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, e)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, g)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58- 310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58- 310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Enterprise Europe Network jest realizowany w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie