Szczawno-Zdrój: Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2013. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2013.
Numer ogłoszenia: 38628 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego oraz publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2013. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania edytorskiego, przygotowania do druku i zamieszczenia w dzienniku około 26 ogłoszeń prasowych, w tym: - 14 ogłoszeń w wydaniu regionalnym obejmującym zasięg województwa dolnośląskiego o średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń regionalnych - część I zamówienia (przy czym poprzez pojęcie średniego nakładu należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 25.000 egzemplarzy dwadzieścia pięć tysięcy według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w treści formularza oferty); - 12 ogłoszeń w wydaniu ogólnopolskim obejmującym zasięg całego kraju o średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 100.000 (sto tysięcy) egzemplarzy - w przypadku ogłoszeń ogólnopolskich;- część II zamówienia zamówienia (przy czym poprzez pojęcie średniego nakładu należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 100.000 egzemplarzy /sto tysięcy/ według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w treści formularza oferty); -Zamawiający każdorazowo określi wielkość ogłoszeń (ilość modułów). -Zamawiający przewiduje zamieszczanie ogłoszeń w sposób sukcesywny według potrzeb. Odbiorcami ogłoszeń będą przedsiębiorcy. -Zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w dziennikach, w których przeważają treści o charakterze sensacji i skandalu. -Zamawiający wymaga aby teksty ogłoszeń były zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których materiały o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia Zamawiającego. Niedopuszczalne dla publikacji ogłoszeń strony z nekrologami, repertuarami, komunikatami, informacjami o przetargach, strony miejskie (dodatki miejskie w dziennikach ogólnopolskich), strony motoryzacyjne, sportowe i kulturalne. Zamawiający wymaga aby publikacja była zamieszczana bez stosowania niestandardowych formatów. -Ogłoszenia mają być opublikowane w pełnym kolorze. -Publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie każdorazowego pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego tekst i wymiary ogłoszenia oraz komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia etc.), niezbędne do jego przygotowania. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia odpowiada Zamawiający. Za przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy oraz publikację na zasadach określonych w SIWZ i załącznikach odpowiada Wykonawca. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia najpóźniej na 3 dni robocze do godz. 12.00 przed planowaną datą publikacji. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt w sposób bezzwłoczny, najpóźniej na 2 dni robocze przed publikacją ogłoszenia do godz. 14.00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń zgodnej z wytycznymi Zamawiającego. Forma graficzna ogłoszenia będzie każdorazowo konsultowana z upoważnioną osobą Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną gotowego do druku ogłoszenia uwzględniających przekazaną zawartość merytoryczną. Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty komunikatu. -Dziennik, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia powinien ukazywać się w postaci drukowanej, regularnie przez okres co najmniej jednego roku licząc od dnia upublicznienia informacji o przedmiotowym postępowaniu przetargowym, co najmniej pięć razy w tygodniu. -Przewidywana wielkość ogłoszenia średnio pomiędzy 130 cm2 i 180 cm2, kwadrat typu np. 3 x 3 moduły lub prostokąt typu np. 2 x 3 moduły. -Wielkość ogłoszenia opisana w pkt h) jest wielkością szacunkową. Powierzchnia ogłoszenia może ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego przy założeniu ceny ofertowej za 1 cm2 zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a) skrócenia terminu realizacji umowy, b) wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy, c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane w ramach projektu pn. Enterprise Europe Network, który jest realizowany w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2013;.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim w ramach projektu Enterprise Europe Network na rok 2013..