Szczawno-Zdrój: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/55/2013.
Numer ogłoszenia: 481466 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/55/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej na rzecz następujących obiektów: -Część A zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 1800 MWh dla punktu poboru: budynek Centrum Badań i Rozwoju zlokalizowanego przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu energii elektrycznej dla części A zamówienia na kwotę 429.534,00 zł netto. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (plus, minus 20%) w okresie dostawy 1800 MWh. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 208 kW. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowią załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej. -Część B zamówienia: sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 650 MWh dla punktów poboru: budynek Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej zlokalizowany przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu energii elektrycznej dla części B zamówienia na kwotę 156.117,00 zł netto. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanej energii (plus, minus 20%) w okresie dostawy 650 MWh. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 50 kW. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowią załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania odnośnie części A zamówienia: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 36 1560 0013 2365 4965 2000 0006 Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. W tytule wpłaty/ wadium należy wyraźnie określić której części zamówienia dotyczy (litera A- część A, litera B- część B). Wymagania odnośnie części B zamówienia: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 36 1560 0013 2365 4965 2000 0006 Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. W tytule wpłaty/ wadium należy wyraźnie określić której części zamówienia dotyczy (litera A- część A, litera B- część B).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy z TAURON DYSTRYBUCJA S.A., umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA SA do punktów poboru Zamawiającego (odpowiednio dla części A i/lub B zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę częściową). -W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, c)Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. d)Zmiana terminów określonych w umowie, w niżej wymienionych przypadkach: -wystąpienia siły wyższej; -przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia spowodowanego okolicznościami za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; -zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia lub sposób wykonania przedmiotu zamówienia; -opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności; -opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca przedmiotu zamówienia nie ponosi odpowiedzialności. e)Zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; f)Zmiana umowy w związku z oznaczeniem danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy; g)Zmiana umowy w związku z faktycznie poniesioną przez Wykonawcę i udokumentowaną szkodą - z winy Zamawiającego oraz z powodu odstępstwa od terminów określonych w umowie zgodnie z pkt 15.6 pkt: d SIWZ; h)Zmiana umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej; i)Zmiana umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych; j)Zmiana umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-105 Świdnica (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-105 Świdnica (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie