Szczawno-Zdrój: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/41/2013.
Numer ogłoszenia: 291842 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/41/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego: usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Usługa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazanym stopniem umiarkowanym lub znacznym, pozostających bez zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy oraz zamieszkujących na obszarze Dolnego Śląska. Część I Przeprowadzenie szkolenia nr 1 pn. Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych. Szkolenie pozwoli Uczestniczkom Projektu nabyć (uzupełnić,zwiększyć) poziom wiedzy na temat terapii z wykorzystaniem muzyki . Szkolenie to prezentuje wiele technik związanych z muzyką (w tym gier i zabaw), które mogą być wykorzystane w pracy z grupą pacjentów. Muzykoterapia wspomaga proces dochodzenia do zdrowia, wspomaga komunikacje interpersonalną pacjentów, pomaga na odreagowanie, relaksację. Pozostałe wymagania i informacje: - szkolenie realizowane na terenie Dolnego Śląska (prawdopodobne lokalizacje: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), - 16 godzin efektywnego szkolenia, łącznie 3 szkolenia z ww. zakresu, - planowana liczba uczestników - grupy średnio 12 osobowe, - przygotowanie szczegółowego harmonogramu i programu szkolenia, - przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, - zapewnienie sprzętu, pomocy dydaktycznych i trenerów/ek, - przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz wewnętrznego egzaminu końcowego, -wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności, potwierdzeń otrzymania świadczeń, wypełnienie przez każdą uczestniczkę ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.), Uwaga: - rekrutacja uczestniczek, organizacja techniczna - sale szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek w każdym dniu szkolenia - zapewnione przez Zamawiającego. Część II Przeprowadzenie szkolenia nr 2 pn. Kinezjologia edukacyjna. Szkolenie pozwoli Uczestniczkom Projektu nabyć (uzupełnić, zwiększyć) poziom wiedzy na temat metody terapii różnych zaburzeń. W trakcie szkolenia Uczestniczki Projektu nauczą się jak w praktyce wykorzystać naturalny ruchu fizyczny, niezbędny do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania możliwości pacjentów. Pozostałe wymagania i informacje: - szkolenie realizowane na terenie Dolnego Śląska (prawdopodobne lokalizacje: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), - 16 godzin efektywnego szkolenia, łącznie 3 szkolenia z ww. zakresu, - planowana liczba uczestników - grupy średnio 12 osobowe, - przygotowanie szczegółowego harmonogramu i programu szkolenia, - przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, - zapewnienie sprzętu, pomocy dydaktycznych i trenerów/ek, - przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz wewnętrznego egzaminu końcowego, -wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności, potwierdzeń otrzymania świadczeń, wypełnienie przez każdą uczestniczkę ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.), Uwaga: - rekrutacja uczestniczek, organizacja techniczna - sale szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek w każdym dniu szkolenia - zapewnione przez Zamawiającego. Część III Przeprowadzenie szkolenia nr3 pn. Kurs kinesiology taping. Podczas szkolenia Uczestniczki Projektu nabędą (uzupełnią, zwiększą) poziom wiedzy na temat techniki stymulującej układ limfatyczny, poprawiającej krążenie, regulującej napięcie mięśniowe i aktywującej układy uśmierzające ból. Umiejętności pozyskane na szkoleniu Uczestniczki Projektu będą mogły wykorzystać w profilaktyce, fizjoterapii, przy różnego rodzaju problematyce bólu. Pozostałe wymagania i informacje: - szkolenie realizowane na terenie Dolnego Śląska (prawdopodobne lokalizacje: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), - 16 godzin efektywnego szkolenia, łącznie 3 szkolenia z ww. zakresu, - planowana liczba uczestników - grupy średnio 12 osobowe, - przygotowanie szczegółowego harmonogramu i programu szkolenia, - przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, - zapewnienie sprzętu, pomocy dydaktycznych i trenerów/ek, - przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz wewnętrznego egzaminu końcowego, -wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności, potwierdzeń otrzymania świadczeń, wypełnienie przez każdą uczestniczkę ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.), Uwaga: - rekrutacja uczestniczek, organizacja techniczna - sale szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek w każdym dniu szkolenia - zapewnione przez Zamawiającego. Część IV Przeprowadzenie szkolenia nr 4 pn. Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Warsztaty pozwolą Uczestniczkom Projektu nabyć (uzupełnić, zwiększyć) poziom wiedzy na temat praktyk stosowania terapii funkcjonalnej w trakcie terapii pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Wiedza przekazywana na szkoleniu oparta będzie na teorii i praktyce związanej z wielopłaszczyznową stymulacją pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Pozostałe wymagania i informacje: - szkolenie realizowane na terenie Dolnego Śląska (prawdopodobne lokalizacje: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), - 16 godzin efektywnego szkolenia, łącznie 3 szkolenia z ww. zakresu, - planowana liczba uczestników - grupy średnio 12 osobowe, - przygotowanie szczegółowego harmonogramu i programu szkolenia, - przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, - zapewnienie sprzętu, pomocy dydaktycznych i trenerów/ek, - przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz wewnętrznego egzaminu końcowego, -wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności, potwierdzeń otrzymania świadczeń, wypełnienie przez każdą uczestniczkę ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.), Uwaga: - rekrutacja uczestniczek, organizacja techniczna - sale szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek w każdym dniu szkolenia - zapewnione przez Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego uczestniczek Projektu Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska, w tym m.in.: zapewnienie trenerów(trenerek) prowadzących szkolenia; opracowanie programów realizacji szkoleń, opracowanie i wykonanie i (lub) zakup materiałów szkoleniowych, zapewnienie pomocy dydaktycznych i sprzętu; przeprowadzenie sprawdzianów przyrostu wiedzy i kompetencji; przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych po każdym szkoleniu itp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. j) Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie