Szczawno-Zdrój: Usługa przeprowadzenia szkoleń pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/52/2013
Numer ogłoszenia: 408514 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417 , strona internetowa www.bip.darr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia szkoleń pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/52/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn: Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych. Szkolenie pozwoli Uczestniczkom Projektu nabyć/uzupełnić/zwiększyć poziom wiedzy na temat terapii z wykorzystaniem muzyki . Szkolenie powinno prezentować wiele technik związanych z muzyką (w tym gier i zabaw), które mogą być wykorzystane w pracy z grupą pacjentów. Muzykoterapia wspomaga proces dochodzenia do zdrowia, wspomaga komunikacje interpersonalną pacjentów, pomaga na odreagowanie, relaksację. Pozostałe wymagania i informacje: - szkolenie realizowane na terenie Dolnego Śląska (prawdopodobne lokalizacje: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica), - 16 godzin efektywnego szkolenia, łącznie 3 szkolenia z ww. zakresu, - planowana liczba uczestników - grupy średnio 12 osobowe, - przygotowanie szczegółowego harmonogramu i programu szkolenia, - przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, - zapewnienie sprzętu, pomocy dydaktycznych i trenerów/ek, - przeprowadzenie testów wiedzy przed i po szkoleniu oraz wewnętrznego egzaminu końcowego, -wypełnianie dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dbałość o podpisywanie list obecności, potwierdzeń otrzymania świadczeń, wypełnienie przez każdą uczestniczkę ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu itp.), Uwaga: - rekrutacja uczestniczek, organizacja techniczna - sale szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch dla uczestniczek w każdym dniu szkolenia - zapewnione przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA