Szczawno-Zdrój: Przetarg nieograniczony na Emisję ogłoszeń dot. projektu Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwo dolnośląskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/25/2013
Numer ogłoszenia: 187694 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Emisję ogłoszeń dot. projektu Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie obejmującej zasięgiem województwo dolnośląskie. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/25/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania edytorskiego, przygotowania do druku i zamieszczenia w dzienniku (o zasięgu: Dolny Śląsk) 5 ogłoszeń prasowych: - czerwiec 2013 r. (płatność po publikacji ogłoszenia), - lipiec 2013 r. (płatność po publikacji ogłoszenia), - wrzesień 2013 r. (płatność po publikacji ogłoszenia), - październik 2013 r. (płatność po publikacji ogłoszenia), - listopad 2013 r. (płatność po publikacji ogłoszenia): Warunki realizacji zamówienia: a)Zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w dziennikach, w których przeważają treści o charakterze sensacji i skandalu. b)Zamawiający dopuszcza publikację ogłoszeń w dziennikach, o średnim nakładzie każdego wydania dziennika nie mniejszym niż 6.500 (sześć tysięcy pięćset)- przez co należy rozumieć, iż nakład średnio-dzienny dziennika za ostatni kwartał 2012 r. wyniósł co najmniej 6.500 egzemplarzy (sześć tysięcy pięćset) według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy- stosowne oświadczenie dotyczące nakładu Wykonawca złoży w treści formularza oferty; c)Zamawiający wymaga, aby teksty ogłoszeń były zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których materiały o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia Zamawiającego. Niedopuszczalne dla publikacji komunikatów strony z nekrologami, repertuarami, komunikatami, informacjami o przetargach, strony motoryzacyjne, sportowe i kulturalne. d)Ogłoszenia mają być opublikowane w pełnym kolorze. e)Dziennik, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia i artykuły powinien ukazywać się w postaci drukowanej, regularnie przez okres co najmniej jednego roku licząc od dnia upublicznienia informacji o przedmiotowym postępowaniu przetargowym, co najmniej pięć razy w tygodniu. f)Przewidywana wielkość ogłoszenia minimum: 24 cm x 25 cm. g)Wielkość ogłoszenia opisana w pkt: f jest wielkością minimalną. Powierzchnia ogłoszenia może ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego przy założeniu ceny ofertowej za 1 cm2 zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) skrócenia terminu realizacji umowy, b) wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy. c) skrócenie terminu realizacji umowy przypadku wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego w trakcie trwania przedmiotowej umowy na dalsze zamieszczanie artykułów prasowych bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tym faktem związanych. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie