Szczawno-Zdrój: Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń - Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/NO/SZP/39/2013.
Numer ogłoszenia: 292978 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń - Obozów Innowacji w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/NO/SZP/39/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: A.opracowania programu szkolenia (Obozu Innowacji) w oparciu o podręcznik Campguide (załącznik nr 9 do ogłoszenia) oraz wytyczne Zamawiającego zawarte w niniejszym ogłoszeniu; B.zapewnienia moderatora oraz trzech ekspertów wspomagających (na każde ze szkoleń - Obozów Innowacji); C.przeprowadzenie cyklu szkoleń (Obozów Innowacji) w oparciu o program zaakceptowany przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia: A.Opracowanie programu szkolenia (Obozu Innowacji). - Wykonawca opracuje program szkolenia (Obozu Innowacji) w oparciu o podręcznik Campguide (załącznik nr 9 do ogłoszenia) oraz wytyczne Zamawiającego zawarte w niniejszym ogłoszeniu. Program szkolenia (Obozu Innowacji) winien obejmować minimum 36 godzin dydaktycznych w formule: wykłady, warsztaty, praca w grupach. Szkolenie winno obejmować pięć dni zajęć dydaktycznych po poniedziałku do piątku. Program szkolenia winien zakładać podział uczestników na 3 zespoły projektowe po ok. 5 osób każda. Zadaniem każdej z grup jest stworzenie wirtualnej firmy oraz opracowań dokumentujących powstanie wirtualnej firmy: wizja(strategia, budżet, struktura organizacyjna/struktura zatrudnienia, plan(strategia ochrony własności intelektualnej, plan marketingowy, źródła finansowania inwestycji. Program szkolenia winien opierać się na pracy moderatora oraz przynajmniej trzech ekspertów wspomagających. Zadaniem ekspertów wspomagających jest prowadzenie wykładów, warsztatów oraz pomoc zespołom projektowym w przygotowaniu opracowań dokumentujących powstanie wirtualnych firm. Program szkolenia winien czerpać doświadczenia w organizacji Obozów Innowacji zawartych w podręczniku Camguide (załącznik nr 9 do ogłoszenia). Każdy z zespołów otrzyma (na czas szkolenia - Obozu Innowacji) przenośmy komputer z dostępem do Internetu. B.Zapewnienie Moderatora oraz minimum trzech ekspertów wspomagających. - Wykonawca zapewni Moderatora, który obecny będzie w trakcie całego szkolenia - Obozu Innowacji. Zadaniem Moderatora będzie moderowanie przebiegu szkolenia - Obozu Innowacji, koordynacja pracy uczestników szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem, koordynacja pracy ekspertów wspomagających, przeprowadzenie testów i ankiet sprawdzających, koordynacja tworzenia przez zespoły projektowe wirtualnych firm (oraz opracowań dokumentujących powstanie wirtualnej firmy). - Wykonawca zapewni minimum trzech ekspertów wspomagających z zakresów tematycznych: Prawo Własności Intelektualnej, Komercjalizacja Wiedzy, Finansowanie Innowacji, Współpraca z inwestorami kapitałowymi, Autoprezentacji( Prezentacja koncepcji biznesowych oraz ekspertów branżowych (z branż wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji: I Projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, II Technologie informacyjne, III Nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, IV Odnawialne i alternatywne źródła energii). O ostatecznym doborze ekspertów wspomagających oraz czasowym ich zaangażowaniu zadecyduje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą szkolenia w oparciu o program szkolenia (zaproponowany przez Wykonawcę, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego), a także potrzeby zrekrutowanej grupy). Minimalne zaangażowanie czasowe każdego z ekspertów wspomagających wyniesie: 1 dzień szkoleniowy. C.Przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń (Obozów Innowacji). - Wykonawca przeprowadzi 4 szkolenia - Obozy Innowacji w oparciu o program zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Każde ze szkoleń trwać będzie 5 dni (minimum 36 godzin dydaktycznych). Cele szkolenia: Głównym celem szkolenia - Obozu Innowacji jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi, komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej oraz biznesowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a także wykształcenie umiejętności pracy grupowej przy tworzeniu przedsięwzięć biznesowych. Metodologia szkolenia: Najważniejszym elementem szkoleń powinna być ich wartość praktyczna. Szkolenie powinno mieć formę zarówno wykładową (np. wykład z zakresu Prawa Własności Intelektualnej) jak i praktycznych warsztatów grupowych i w podgrupach (około 70% programu). Szkolenia powinny obejmować również pracę na zgłoszonych przez Uczestników przypadkach/pomysłach biznesowych i odnoszenie się do ich realiów zawodowych. Przykłady i odwołania do rzeczywistości przedstawiane i omawiane podczas warsztatów będą dotyczyły realnych sytuacji, z którymi Uczestnicy szkoleń stykają się na co dzień. Praca zespołów projektowych winna zostać zakończona prezentacją każdego z zespołów projektowych (każdej z wirtualnych firm) przed gronem ekspertów reprezentujących Zamawiającego. W trakcie prezentacji eksperci Zamawiającego pełnić będą rolę ekspertów funduszy kapitałowych szukających możliwości inwestowania w nowe przedsięwzięcie. Rekrutacja do udziału w szkoleniach (Obozach Innowacji) leży po stronie Zamawiającego. Osoby (zespoły projektowe zrekrutowania do udziału w szkoleniach (Obozach Innowacji) zgłaszają pomysł biznesowy (w branży wskazanej w DSI), który zostanie rozwinięty w trakcie trwania szkolenia (Obozu Innowacji) - i otrzyma formę wirtualnej firmy. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz ze zgłoszonymi pomysłami biznesowymi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (Obozu Innowacji). Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym oraz zespołem projektowym może zmienić pomysł biznesowy na inny - i w trakcie szkolenia (Obozu Innowacji) rozwijać inny pomysł niż ten zgłoszony przez uczestnika/zespół projektowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz osoby uczestniczące w szkoleniach (Obozach Innowacji) z ramienia Wykonawcy zobligowani są do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności w stosunku do pomysłów zgłoszonych przez uczestników szkoleń (Obozów Innowacji). Miejsce prowadzenia szkolenia: Dolny Śląsk (miejscowości w powiecie jeleniogórskim i/lub mieście Jelenia Góra). Szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zapewni: - salę wykładową (na 5 dni szkoleniowych) wraz z wyposażeniem (projektor multimedialny, laptop, flipchart z blokiem, markery, krzeseł, stoły, dostęp do Internetu) - wyżywienie dla uczestników szkolenia - noclegi dla uczestników szkolenia - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestników szkolenia - przenośne komputery z dostępem do Internetu dla każdej z grup projektowych (3 komputery na każde szkolenie) Zamawiający nie zapewni moderatorowi, ekspertom wspomagającym ani żadnemu przedstawicielowi Wykonawcy zakwaterowania ani wyżywienia. Zadanie obejmuje w szczególności: a)Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia (Obozu Innowacji); b)Przygotowanie formatów opracowań dokumentujących powstanie wirtualnych firm (wizja/strategia, budżet, struktura organizacyjna/struktura zatrudnienia, plan/strategia ochrony własności intelektualnej, plan marketingowy, źródła finansowania inwestycji); c)przygotowanie materiałów szkoleniowych (w formie Prezentacji PowerPoint, ćwiczeń, itp.); d)przekazanie w formie elektronicznej przygotowanych materiałów Zamawiającemu (wydruk materiałów szkoleniowych po stronie Zamawiającego); e)poprowadzenie Szkolenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; f)zapewnienie trzech ekspertów wspomagających na każdy z Obozów Innowacji; g)przygotowanie wspólnie z uczestnikami szkolenia - Obozu Innowacji, opracowań dokumentujących powstanie Wirtualnej firmy (wizja/strategia, budżet, struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, plan/strategia ochrony własności intelektualnej, plan marketingowy, źródła finansowania inwestycji); h)przygotowanie i przeprowadzenie pre/posttestów wśród uczestników Szkolenia; i)przeprowadzenie wśród uczestników szkolenia ankiet samooceniających (przygotowanie ankiet po stronie Zamawiającego). Na przygotowywanych przez Wykonawcę materiałach szkoleniowych powinny się znajdować, zgodnie z zasadami wizualizacji, logo projektu, logo PO KL, UE oraz informacja na temat współfinansowania usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy (według Załącznika nr 2 do ogłoszenia). - W przypadku wniosków składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje. - Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do ogłoszenia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający przyzna po 1 punkcie za wykazanie każdej kolejnej należycie wykonanej usługi (potwierdzonej referencjami lub dokumentami równoważnymi) powyżej progu minimalnego określonego w pkt 5.2 b) ogłoszenia o zamówieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - opracował więcej niż dwa autorskie programy szkoleń/warsztatów/studiów podyplomowych/kursów z zakresu komercjalizacji wiedzy w wymiarze minimum 36 godzin dydaktycznych (każde), dla grupy docelowej, jakimi są: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od zakończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych- przy czym za każdy kolejny autorski program Zamawiający przyzna 1 pkt.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany w Zakresie zadań Wykonawcy, b)skrócenia terminu realizacji umowy, c)wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy. d)zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, e)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, f)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, g)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, h)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, i)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, j)wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. k)Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 16:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie