Szczawno-Zdrój: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Numer ogłoszenia: 264358 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej (Pb 95) oraz oleju napędowego (ON) na potrzeby transportowe Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w szacunkowej ilości: - benzyna bezołowiowa Pb 95 - 10.248,00 Litrów; - olej napędowy - 3.474,00 Litrów Zamawiający posiada: - 3 samochody zasilane benzyną bezołowiową Pb 95; - 1 samochód zasilany olejem napędowym; - kosiarki do koszenia trawy zasilane benzyną bezołowiową Pb 95; Paliwa powinny spełniać wymagania jakościowe określone odpowiednio w: - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 221 poz.1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. Nr 26, poz. 136) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2012r. Nr 26, poz. 136); - Normie PN-EN 228 - Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań; - Normie PN - EN 590 - Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań. Zakup wskazanych rodzajów paliw płynnych odbywać się będzie na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy: a) W systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych zabezpieczonych kodem PIN (z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów); b) Na fakturę VAT opłacone gotówką - w przypadku paliw do kosiarek (z tankowaniem bezpośrednio do kanistra. Zakup paliw będzie się odbywać sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Elektroniczne karty flotowe: a) Przyporządkowane będą do konkretnego pojazdu i jego numeru rejestracyjnego; b) Uprawniać będą do dokonywania zakupów paliw płynnych w sieci stacji paliwowych wyłonionego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wykonawcy, rozmieszczonych na terenie całego kraju; c) Obligatoryjnie muszą być zabezpieczone kodem PIN; d) Karty flotowe będą wystawiane Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zamiennych kart flotowych (wydawanych w razie zgubienia, zniszczenia, zablokowania PINem), które będą wydawane odpłatnie wg cennika obowiązującego u Wykonawcy; e) Wykonawca wyda Zamawiającemu karty flotowe w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy; f) W razie utraty którejkolwiek z kart Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę o tym fakcie, a Wykonawca po przyjęciu wniosku (telefoniczny fakt zgłoszenia zastrzeżenia karty potwierdzony faksem) o zastrzeżeniu karty flotowej, dokona niezwłocznie tej blokady; g) W miejsce kart utraconych, Wykonawca wyda Zamawiającemu karty zamienne w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank DnB NORD Polska S.A. o/ Wałbrzych nr 33 1370 1079 0000 1701 4045 0600 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W tytule wpłaty należy wpisać numer postępowania: ZP/PN/SZP/63/2012. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie np. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej gotówką do kasy Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy); b) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że nie prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie