Szczawno-Zdrój: Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI - INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA.
Numer ogłoszenia: 22426 - 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę organizacji pobytu uczestników szkoleń (usługa gastronomiczna, hotelarska wraz z wynajmem sali szkoleniowej) w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI - INWESTYCJA W INNOWACYJNE KADRY DLA DOLNEGO ŚLĄSKA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 euro. W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowę ramową, która określi warunki dotyczące usługi organizacji pobytu uczestników szkoleń, jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania umowy ramowej. Rzeczywiste udzielanie zamówień, objętych umową ramową nastąpi na podstawie zamówień cząstkowych, jakie udzielane będą w drodze odrębnych postępowań realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. W ramach realizacji zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani organizować usługi następujących typów : TYP A - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Karpaczu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 A do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP B - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Szklarskiej Porębie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 B do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP C - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Wałbrzychu/ Świebodzicach lub Szczawnie- Zdroju, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 C do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP D - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Kudowie- Zdrój, Dusznikach- Zdrój lub Polanicy-Zdrój, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 D do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP E - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia we Wrocławiu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 E do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP F - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Legnicy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 E do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej. TYP G - wykonanie usługi cateringowej oraz usługi hotelarskiej wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 8 - 15 uczestników szkolenia w Jeleniej Górze, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 E do SIWZ. Terminy szkoleń: pierwsze szkolenie: 23 i 24 luty 2013r. a następnie wskazane przez Zamawiającego weekendy (sobota i niedziela) do końca 2013 roku. Zamawiający będzie dodatkowo rezerwował małą salę dla 2-3 osób w celu przeprowadzenia indywidualnego coachingu z uczestnikami szkoleń (maksymalnie na 2 godziny zegarowe). Terminy będą ustalane w trakcie realizacji umowy ramowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 55.12.00.00-7, 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie zostanie udzielone w ramach budżetu projektu pn.: Akademia kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Program Operacyjny Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie