Szczawno-Zdrój: Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu Sprawny biznes z Dolnego Śląska - zamówienie uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 188580 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu Sprawny biznes z Dolnego Śląska - zamówienie uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa kompleksowej realizacji indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska - zamówienie uzupełniające. Zamówienie dotyczy realizacji 6 godzin coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji - dla 1 osoby. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia przez Wykonawcę zawiera Wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1539,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę